Tegevuskavad > Pikaajalised eesmärgid

Tegevuskava

Tegevuskava on arengukava lisa nr. 1

1. TURVALISE ELULKESKKONNA TAGAMINE -vabatahtliku päästekomando arendamine

2. SELTSIELU JA ÜHISTEGEVUSE ARENDAMINE- külamaja haldamine ja seltsielu

3. ÜHISTEGEVUS- avalikkusele suunatud üritused ja sündmused

 

Pikaajalised eesmärgid

Sõrandu Külaselts tahab kaasa aidata Koigi valla Sõrandu, Väike - Kareda, Kahala ja Keri külade arendamisele ning teeb koostööd omavalitsuse, teiste külade ning samalaadsete organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.

Sõrandu Külaseltsi põhikirjalised eesmärgid:

 • külaelanike kaasamine külaelu probleemide lahendamisse
 • igasuguse maal toimiva ettevõtluse võimaluste tutvustamine ja ettevõtlusele suunamine
 • käsitöö ja toiduvalmistamise harrastamine
 • igasuguse hariva, haridusalase ja turvalisuse õppe korraldamine
 • tervise ja tervislike eluviiside propageerimine
 • väljasõitude korraldamine, tutvumaks eluga mujal, nii kodu- kui välismaal, huvitava, hea ettevõtluse külastamine;
 • tegelemine keskkonnakaitsega ja loodussäästliku elukeskkonna arendamisega
 • ettepanekute tegemine külaelu parandamiseks, külakultuuri säilitamine
 • küla kooskäimiskoha arendamine
 • eluasemeteenuse arendamine

Eelisarendatavad valdkonnad tähtsuse järjekorras:

1 Infrastruktuur

1. Olulisus.

 • Arendada tehnilist infrastruktuuri, et oleks võimalik ettevõtluse laienemine küladesse.

2. Eesmärgid

 • Luua nõudlus ja eeltingimused maakoha infrastruktuuri säilimiseks ja arendamiseks.
 • Parandada veevarustuse, puhta joogivee ja kanalisatsiooni olukorda külades.
 • Koostöös kinnistu omanikega parandada ligipääsu kõikidesse majapidamistesse.

3. Tulemused.

 • Paranenud on vee- ja veevarustussüsteemide kvaliteet külades.

4. Tegevused.

 • Teha koostööd vallaga teede olukorra ja teiste infrastruktuuride parandamiseks.
 • Tuua küladesse keskkonda säästvate ja muude projektidega raha.
 • Sõrandu külas on renoveeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

2 Elamumajandus

1. Olulisus.

 • Külas olevad korrusmajad on väga halvas tehnilises seisukorras ja eakatel ning puuetega inimestel puuduvad elamisväärsed tingimused seal elamiseks
 • Koigi vald lõpetab 01.01 2009. a. eluasemeteenuse pakkumise.

2. Eesmärgid.

 • Luua ealamisväärsed tingimused elamiseks Sõrandu külas eakatele ja puuetega inimestele ning vähekindlustatud ja riskigruppidesse kuuluvate peredele

3. Tulemused.

 • On remonditud korrusmajad Sõrandu külas.
 • On korraldatud korrusmajade haldamine

 

4. Tegevused.

 • Võtta tarvitusele meetmed eakate ja puuetega inimeste ning vähekindlustatud ja riskigruppidesse kuuluvate perede elamistingimuste parandamiseks

3 Ühistegevus

1. Olulisus.

 

 • Kõigil külaelanikel on võimalus koos käia kodu ligidal, kohalolek ei sõltuks trantspordivahendi olemasolust.
 • Ühised koolitused aitavad suurendada koostööd.
 • Oma silmaga nähtu on kõige parem eeskuju küla kujundamisel.
 • Külapäevad aitavad liita kogukonda, luua uusi kontakte ja üles soojendada vanu suhteid. On vajalikud kultuuri ja traditsioonide edasikandmiseks ja arendamiseks ning pakuvad meelelahutust.

2. Eesmärgid.

 • Tõsta maa-, küla- ja kodukultuuri arendamise kaudu maainimeste eneseteadvust ja haritust, säilitada veel olemasolev rahvakultuur.
 • Sõrandus renoveerida koolimaja, Väike-Karedal arendada kooskäimiskohaks Väike-Kareda looduskaitsealuse pargi ala
 • Koguda ajalugu, legende ja kroonikat.
 • Korraldada külapäevi, teabepäevi ja õppeekskursioone.

3. Tulemused.

 • On vähenenud inimeste ükskõiksus, õpitud paremini üksteist tundma ja ühistöö tulemusel on tekkinud taas uusi ideid. Aktiivsus on suurenenud 50%.
 • On läbi viidud ühiseid üritusi. On pööratud tähelepanu maa-, küla- ja kodukultuuri arendamisele.
 • Remonditud Sõrandu koolimaja ja kujundatud atraktiivne ümbrus..
 • Väike-Karedal valminud esialgne külaplats, on rajatud palliplats, lõkketule ase ja paigaldada lava

4. Tegevused.

 • Igal aastal on organiseerida 2 teabepäeva ja 1 õppereis. Läbi viia inimesi arendavaid ja nende soovitud üritusi.
 • Korraldada kahes kohas külapäevi. Sõrandus ja Väike-Karedal. Kutsuda külapäevadele endisi ja praegusi külaelanikke ning huvitavaid külalisi.
 • Lõpetada Sõrandu koolimaja renoveerimistööd. Kujundada õue istepinke, grilliplats ja koolimaja ümbrusse privaatseid puhkenurki (laud+pingid) aluseks võttes haljastusprojekti.
 • Korrastada Väike-Kareda parki ja rajada sinna külaplats. Külaplatsile rajada palliplats, lõkketule ase ja paigaldada lava
 • Korralda talguid (2 X aastas).
 • Igal külal koguda oma küla ajalugu, kroonikat ja legende.

4 Külade mainekujundus

1. Olulisus.

 • Parandada külade üldmuljet ja väljanägemist.
 • Paigaldada küladesse kaardid, need lihtsustavad majapidamiste ülesleidmist külades.

2. Eesmärgid.

 • Heakorrastatud ja puhtad külad on avatud ettevõtlikele inimestele, kes peavad tähtsaks loodusressursse säästvat majandamist. Küla on mõnus paik nii külaelanikule kui külalisele.

3. Tulemused.

 • Külades on teeääred niidetud.
 • Majapidamiste ümbrused on korras.
 • Sõrandu koolimaja ümbrus on hooldatud.
 • Väike – Kareda pargist on korrastatud enam läbikäidav osa.
 • Kolmes tähtsamas punktis on külade kaardid.

4. Tegevused.

 • Organiseerida koos vallaga teeäärte niitmist.
 • Korraldada talgupäevi (2 X aastas).
 • Kaasata külaelanikke nende lähiümbruse heakorratöödele, võsa raiuma, teeääri puhastama, ohtlikke oksi eemaldama, tiike puhastama ja uusi puid istutama.
 • Korrastada Väike-Kareda mõisaparki ja rajada parki külaplats
 • Tellida küladele omanäolisi kuulutuste alused.
 • Sõrandusse ja Väike-Karedale paigaldada külade kaardid.

5 Loodussäästlik majandus ja keskkonnakaitse

1. Olulisus.

 • Külad asuvad Pandivere põhjavee alamvesikonnas ja igasugune reostus on ohtlik põhjaveele.
 • Vajalik on tõsta teadlikkust säilinud bioloogiliste mitmekesisustest ja loodusressursside säästlikust kasutamisest.

2. Eesmärgid.

 • Teadvustada keskkonnakaitse ja säästliku majanduse tähtsust, et tekiks säästev ühiskond.
 • Äratada suuremat huvi juba toimiva tulusa maaettevõtluse vastu ja viia inimesi välja oma igapäevasest keskkonnast. Anda julgust ja suunata ettevõtlust alustama.
 • Tähtsustada külaelu kui sotsiaalset elustiili ja peretalu kui äraelamise viisi.

3. Tulemused.

 • On pööratud tähelepanu keskonnakaitsele, välditud reostusi ja likvideeritud 1 jääkreostus.
 • On alustatud loodustsäästvate mahepõllumajanduse- ja turismitoodete väljatöötamist.
 • Ellu on viidud idee peretalust kui elustiilist. Noored soovivad jääda maale.

4. Tegevused.

 • Läbi viia teabepäevi(igal aastal 2) ja õppereise(igal aastal vähemalt 1).
 • Aidata luua vähemalt 1 ühistu, mis aitab maainimestel tulu teenida.
 • Pakkuda noortele teavet tühjadest majadest ja võimalustest soetada maale eluase.

sorandu.org kalender 

Täna on Pähapäev, 21.07.2024 00:06:21

< Juuli 2024 >
Ndl E T K N R L P
1/27 1 2 3 4 5 6 7
2/28 8 9 10 11 12 13 14
3/29 15 16 17 18 19 20 21
4/30 22 23 24 25 26 27 28
5/31 29 30 31 1 2 3 4
 • Riigipüha
 • Riiklik tähtapäev
 • Rahvalik tähtpäev
 • Külaseltsi sündmus

Galeriid

Küla

12 korteriga maja- Teeveere

Küla

Siksakmaja - Sigapusma

Küla

8 korteriga maja lammutatakse 2011

Inimesed

Linda Rohtmets -90 (pildistanud Tarmo Mikussaar)

Vanad pildid

Vallapäevad 2002 3

Vanad pildid

Vallapäevad 2002

Vanad pildid

Vallapäevad Sõrandus 2002

Vanad pildid

Koolimaja- külamaja enne remonti 2004

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Abikomando

Päästjate koolitus 26.03 2011

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp

Kultuuriministeeriumi programm "TEATER MAALE"

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kultuuriministeerium

Teeme ära! Minu EestiTeeme ära! Minu Eesti EAA Grants, Norway Grants logo Euroopa Liit maaelu arenguks

 
- admin - dream design / AXIS MUTLIMEDIA 2009